CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc. Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc. Quy trình các bước thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc

Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung

Quy định pháp luật về mang thai hộ

Quy định pháp luật về mang thai hộ. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng theo quy định tại Điều 94 của Luật này. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng. Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật này

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi. Quyền, nghĩa vụ của cha đẻ, mẹ đẻ và con đã làm con nuôi của người khác được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi. Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con

Quyền có tài sản riêng của con cái

Quyền có tài sản riêng của con cái. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ giữa cha mẹ và con. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Quy định pháp luật về ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình

Chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. rong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản

Quy định tài sản chung của vợ chồng

Quy định tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng. Các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng

Quy định đại diện giữa vợ và chồng

Quy định đại diện giữa vợ và chồng. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau

Quan hệ giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. rong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật

Quy định việc hủy kết hôn

Quy định việc hủy kết hôn. Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật

Điều kiện đăng ký kết hôn

Điều kiện đăng ký kết hôn. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây

Giới thiệu về dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi

Giới thiệu về dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, công ty Tư Vấn Đại Việt đã tư vấn thành công cho hàng nghìn tổ chức, cá nhân trên mọi miền tổ quốc. Hiện tại chúng tôi đã khẳng định được vai trò và vị thế là một trong những tư vấn hàng đầu

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2015

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2015. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình

0932 599 541
0914 007 116



VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 10    Lượt truy cập: 1380359