CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Thuế TNCN


Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không

Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không. Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (TNDN) như sau:

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không. Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động

Tiền phụ cấp tiền thưởng có tính thuế TNCN, TNDN không

Tiền phụ cấp tiền thưởng có tính thuế TNCN, TNDN không. Hàng năm Doanh nghiệp chi rất nhiều tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ cho nhân viên, người lao động để khuyến khích người lao động làm việc như: Tiền thưởng lễ tết, thưởng doanh số

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Phụ cấp tiền điện thoại chịu thuế TNCN, BHXH không

Phụ cấp tiền điện thoại chịu thuế TNCN, BHXH không. Theo tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không. Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014 - Tổng cục Thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014 - Tổng cục Thuế. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền

Quy định người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Quy định người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Chú ý: Trường hợp tại tiết 4 nêu trên (Cá nhân không nơi nương tựa) => Điều kiện đầu tiên là phải là "Cá nhân không nơi nương tựa", thì sau đó mới xét đến điều kiện dưới đây:"trong hay ngoài độ tuổi lao động"

Mức giảm trừ gia cảnh khi kê khai thuế TNCN

Mức giảm trừ gia cảnh khi kê khai thuế TNCN. Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC; Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, Công văn 801/TCT-TNCN và Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về việc giảm trừ gia cảnh như sau

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc. Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Bản chụp Chứng minh nhân dân

Các câu hỏi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường gặp

Các câu hỏi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường gặp. Trong thời gian chương trình diễn ra, hàng trăm câu hỏi của người nộp thuế đã được Tổng cục Thuế tiếp nhận. Ngày 12/03/2021 Tổng cục thuế đã trả lời vướng mắc của người nộp thuế

Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và không cư trú. Cá nhân cư trú phải có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế (gọi tắt là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

Cách tính thuế TNCN từ quà tặng, thừa kế và trúng thưởng

Cách tính thuế TNCN từ quà tặng, thừa kế và trúng thưởng. Theo điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được cập nhật theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định cụ thể như sau: Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương thực nhận NET

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương thực nhận NET. Lương NET là lương sau thuế (hiểu nôm na là lương thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Theo công văn số 3588/CT-HTr ngày 21/1/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ và dài hạn

Cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ và dài hạn. Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động dài hạn và thời vụ. Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

Kê khai thuế TNCN cho người có thu nhập từ nhiều nguồn

Kê khai thuế TNCN cho người có thu nhập từ nhiều nguồn. Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ. giao khoán. cộng tác viên ...)mà (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10%

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Việc đầu tiên là các bạn phải xác định được Người nước ngoài đó là cá nhân cư trú hay Không cư trú (Việc này rất quan trọng, xác định được thì mới tính thuế thu nhập cá nhân được)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương. Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Đối tượng phải và không phải quyết toán thuế TNCN

Đối tượng phải và không phải quyết toán thuế TNCN. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại Doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Doanh nghiệp đó. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương

Cách quyết toán thuế TNCN thu nhập cá nhân

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Các đối tượng phải và không phải quyết toán thuế TNCN; cách tính thuế TNCN cả năm; thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau

Các khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài Chính quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Các khoản không chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản không chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Đã cập nhật theo Thông tư 92/2015/TT-BTC nhé): Quy định các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN cụ thể như sau: Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Các khoản chi phí được khấu trừ thuế TNCN

Các khoản chi phí được khấu trừ thuế TNCN. Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp được trừ thuế TNCN

0932 599 541
0914 007 116VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 16    Lượt truy cập: 1380435