» Thông tin » Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Điều này cho thấy triển vọng của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là một trong những thủ tục phức tạp, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Đại Việt sẽ giải đáp cho khách hàng qua những thông tin được cung cấp sau đây.

1. Điều kiện người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty cần phải tuân thủ một số điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mỗi hình thức đầu tư đều có những điều kiện riêng.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty nước ngoài

>> Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tiến hành góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam:

• Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh và điều kiện sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.
• Các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư 2020 và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Người nước ngoài thành lập công ty theo cách nào?

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn có thể được thực hiện dưới hai hình thức bao gồm:
• Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Thành lập công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài tiến hành góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam gồm thủ tục gì?

3.1. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam

Để người nước ngoài thành lập công ty dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam, quy trình thường bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành thành lập công ty 100 % vốn Việt Nam

Người Việt Nam làm thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước sau đó chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp

Bước 3: Thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trong đó bước đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể như:
• Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
• Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp.
• Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Các tổ chức kinh tế trong trường hợp trên nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
Hồ sơ chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài gồm:
• Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
• Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
• Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); ngành, nghề kinh doanh; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
• Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thông báo cho nhà đầu tư.
Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:
• Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện.
• Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
• Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Xem thêm:

>> Người nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

>> Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

3.2. Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài.

Quy trình thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thông thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm những nội dung sau:
• Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
• Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
• Đề xuất dự án đầu tư: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
• Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
• Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
• Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật đầu tư 2020.
Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp cụ thể.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục làm hồ sơ như các doanh nghiệp trong nước: Xin giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp tại Sở KHĐT, khắc con dấu, mua chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng...

4. Đại Việt tư vấn cho người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài là một trong những hoạt động trọng tâm của công ty Đại Việt, trong đó dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn được thực hiện bởi đội ngũ luật sư nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.
• Các nhà đầu tư chỉ cần cung cấp nhu cầu và những thông tin cần thiết. Đại Việt sẽ đồng hành hỗ trợ khách hàng trong tất cả vấn đề.
• Tư vấn về điều kiện người nước ngoài thành lập công ty.
• Đại Việt hỗ trợ tư vấn cho khách hàng lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..
• Tư vấn điều kiện và giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh
• Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
• Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết và soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết bao gồm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, hồ sơ xin đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
• Tư vấn lựa chọn hình thức thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn.
• Đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư.
Khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt để được trực tiếp tư vấn về thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn hoặc liên hệ qua điện thoại với chúng tôi.

Xem thêm:

>> Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

>> Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN ĐẠI VIỆT
Điện thoại: 0932 599 541
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 32    Lượt truy cập: 2343936